top of page

Plan Asirans

Règ sou enfòmasyon prive

AVI SA A DEKRI KIJAN ENFÒMASYON MEDIKAL SOU OU YO KAPAB ITILIZE AK DIVILE AK KIJAN OU KA JWENN AKSÈ A ENFÒMASYON SA A.

TANPRI LI LI AK ATANSYON.


Community Council Health Systems ak afilye li yo konprann enfòmasyon medikal ou ak sante w se pèsonèl. Nou pran angajman pou pwoteje enfòmasyon medikal ou yo. Community Council Health Systems ak rezo founisè kontra li yo kreye yon dosye enfòmasyon medikal sou swen ak sèvis ou resevwa pandan enskripsyon ou. Nou bezwen enfòmasyon medikal sa yo pou ba ou bon kalite swen epi pou nou respekte sèten kondisyon legal. Avi sou Pratik Konfidansyalite sa a aplike a enfòmasyon medikal ou yo pwodwi ak/oswa konsève pa Community Council Health Systems ak rezo founisè li yo.

Avi sa a pral fè w konnen fason nou ka itilize ak divilge enfòmasyon medikal ou yo. Nou dekri tou dwa w ak sèten obligasyon nou genyen konsènan itilizasyon ak divilgasyon enfòmasyon medikal ou yo.

Lalwa egzije Sistèm Sante Konsèy Kominotè pou:

 • Asire w ke enfòmasyon medikal ki idantifye w kenbe prive

 • Asire w ke w resevwa yon avi sou devwa legal nou yo ak pratik konfidansyalite nou yo konsènan enfòmasyon medikal ou yo

 • Asire w ke Community Council Health Systems ak rezo founisè li yo swiv kondisyon ki nan Avi sou Pratik Konfidansyalite ki anvigè kounye a.


KIJAN NOU KA ITILIZE OSWA DIVILGE ENFÒMASYON MEDIKAL SOU OU
Sa ki anba la a dekri diferan fason nou itilize ak divilge enfòmasyon medikal ou yo. Si w ap resevwa sèvis pou evalyasyon oswa tretman pou abi sibstans oswa kondisyon Viris Iminodefisyans Imèn (VIH), règ espesifik aplike pou itilizasyon ak divilgasyon enfòmasyon ki gen rapò ak sèvis sa yo. Tanpri, al gade nan seksyon ki rele Enfòmasyon sou Sante pou Abi Sibstans ak Enfòmasyon sou VIH pou règleman sa yo.

 • Pou Tretman. Nou ka itilize enfòmasyon medikal ou yo pou ba w tretman oswa sèvis sante konpòtmantal. Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou yo bay sikyat, doktè prensipal ou, enfimyè, terapis, responsab ka oswa lòt pwofesyonèl sante konpòtmantal ki patisipe nan swen ou. Pou egzanp, yon sikyat k ap trete w ka bezwen konnen si w gen alèji ak sèten medikaman sikotwòp. Sikyat la ka bezwen kontakte doktè prensipal ou a pou jwenn enfòmasyon sa a. Diferan depatman nan Community Council Health Systems ka pataje enfòmasyon medikal ou tou pou fè aranjman pou sèvis ou ka bezwen. Diferan depatman nan rezo founisè w la ka pataje enfòmasyon medikal ou tou pou kowòdone sèvis ou bezwen yo, tankou medikaman, terapi, oswa jesyon ka. Si w nan prizon, Community Council Health Systems ka pataje enfòmasyon medikal ou ak pèsonèl medikal ki nesesè pou kowòdone swen w ap kontinye.

 • Pou Peman. Nou ka itilize ak divilge enfòmasyon medikal ou yo pou tretman ak sèvis ou resevwa yo ka faktire epi yo ka kolekte peman nan men moun ki peye apwopriye, tankou yon konpayi asirans oswa yon twazyèm pati. Pa egzanp, nou ka bezwen bay founisè rezo w la enfòmasyon medikal sou tretman ou te resevwa nan lopital la pou lopital la ka resevwa peman. Founisè rezo w la ka pataje enfòmasyon medikal ou ak konpayi asirans ou oswa yon twazyèm pati ki peye w pou tcheke si w kalifye pou sèvis yo, oswa pou w jwenn apwobasyon pou sèvis yo mande yo.

 • Pou Operasyon Swen Sante. Nou ka itilize epi divilge enfòmasyon medikal ou pou aktivite biznis Community Council Health Systems ak founisè rezo li yo. Itilizasyon ak divilgasyon sa yo nesesè pou fonksyone administratif epi asire manm nou yo resevwa bon jan kalite swen. Pa egzanp, nou ka itilize enfòmasyon medikal ou yo pou revize sèvis yon founisè rezo a epi pou evalye pèfòmans yo nan pran swen ou. Nou ka konbine enfòmasyon medikal sou anpil manm pou deside ki lòt sèvis Community Council Health Systems ak rezo founisè li a ta dwe ofri, ki sèvis ki nesesè, epi si sèten nouvo tretman efikas. Nou ka itilize epi divilge enfòmasyon medikal ou yo pou evalye konfòmite Sistèm Sante Konsèy Kominotè a ak Depatman Sante ak Sèvis Imen Pennsilvani (DOH), oswa Joint Commission on Accreditation of Health Care Standards. Pa egzanp, divilgasyon sa a ka mande pou evalye kalite sèvis nou bay yo oswa pou rezoud yon pwoblèm tretman espesifik ou te soulve.

 • Moun ki enplike nan swen w. Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou yo bay yon manm fanmi ki patisipe aktivman nan swen ak tretman ou jan sa pèmèt dapre lwa eta Pennsilvani ak ann akò ak règleman ak pwosedi Community Council Health Systems. Enfòmasyon sa a limite epi yo p ap divilge san w pa jwenn otorizasyon ekri w anvan.


ENFÒMASYON SOU SANTE ABI SUBSTANS.  Tout enfòmasyon medikal konsènan abi sibstans yo rete konfidansyèl epi yo divilge sèlman an konfòmite ak egzijans lwa federal (42 USC 290dd-3 ak 42 USC 290ee-3) ak pati (42 CFR) . Divilgasyon nenpòt enfòmasyon medikal ki fè referans a abi alkòl oswa sibstans ka fèt sèlman avèk otorizasyon ekri ou. Yon otorizasyon jeneral pou divilge enfòmasyon medikal oswa lòt enfòmasyon pa ase pou objektif sa a.

ENFÒMASYON SOU VIH.  Tout enfòmasyon medikal konsènan VIH yo rete konfidansyèl e yo divilge sèlman an konfòm ak egzijans lwa eta a (ARS 36-664). Divilgasyon nenpòt enfòmasyon medikal ki fè referans sou sitiyasyon VIH yo ka fèt sèlman avèk otorizasyon alekri ou. Yon otorizasyon jeneral pou divilge enfòmasyon medikal oswa lòt enfòmasyon pa ase pou objektif sa a.

SIKONSTANS ESPESYAL.  Lwa federal ak lwa leta pèmèt oswa egzije Community Council Health Systems ak rezo founisè li yo divilge enfòmasyon medikal ou yo nan sèten sikonstans espesyal ki enkli, men yo pa limite a, sitiyasyon ki dekri anba a.

 • Sante Piblik (Sante ak Sekirite pou ou ak/oswa lòt moun).Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou pou aktivite sante piblik. Nou ka itilize epi divilge enfòmasyon medikal ou bay yon otorite sante piblik, lè sa nesesè, pou anpeche yon menas grav pou sante w ak sekirite w oswa sante ak sekirite piblik la oswa yon lòt moun. Aktivite sa yo jeneralman gen ladan sa ki annapre yo:

  • pou anpeche oswa kontwole maladi, blesi oswa andikap o pou rapòte nesans oswa lanmò

  • pou rapòte abi oswa neglijans sou timoun o pou rapòte reyaksyon sou medikaman

  • pou notifye moun sou rapèl konsènan medikaman yo ka itilize

  • pou notifye yon moun ki te ekspoze a yon maladi oswa ki ka gen risk pou yo trape yon maladi

  • pou evite yon menas grav pou sante oswa sekirite yon moun oswa piblik la

  • pou notifye otorite gouvènman apwopriye a si nou kwè yon manm te viktim abi, neglijans oswa vyolans domestik.

   Nou pral fè divilgasyon sa a lè lalwa mande oswa otorize.
    

 • Rechèch.  Nan sèten sikonstans limite, nou ka itilize ak divilge enfòmasyon medikal ou pou rezon rechèch. Pa egzanp, yon pwojè rechèch ka enplike swen ak rekiperasyon tout manm ki resevwa yon medikaman pou menm kondisyon an. Tout pwojè rechèch yo sijè a yon pwosesis apwobasyon espesyal. N ap jwenn otorizasyon alekri ou si chèchè a pral itilize oswa divilge enfòmasyon medikal ou yo.

 • Aktivite Sipèvizyon Sante.  Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou yo bay yon ajans sipèvizyon sante pou aktivite lalwa otorize. Aktivite sipèvizyon sa yo ka gen ladan odit, envestigasyon, enspeksyon, ak lisans. Aktivite sa yo nesesè pou gouvènman an kontwole sistèm swen sante konpòtmantal la, pwogram gouvènman yo, ak konfòmite ak lwa dwa sivil yo.

 • Pwosè ak Diskisyon.  Si w enplike nan yon pwosè oswa aksyon legal, nou ka divilge enfòmasyon medikal ou an repons a yon tribinal oswa yon lòd administratif ki valab, yon sitasyon valab, yon demann dekouvèt, oswa lòt. pwosesis legal ki konfòm ak lwa eta a ak règleman ak pwosedi Kominote Konsèy Sante.

 • Law Enforcement.  Nou pa gendwa divilge enfòmasyon medikal ou yo bay yon ofisyèl lapolis eksepte nan repons a yon òdonans tribinal valab, sitasyon, manda, sitasyon, oswa pwosesis legal menm jan an ki konfòm ak lwa leta ak Kominote. Politik ak pwosedi Konsèy Sante yo.

 • Koroner, Egzaminatè Medikal ak Direktè Finèb.  Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou yo bay yon doktè legal oswa yon egzaminatè medikal. Sa a ka nesesè pou idantifikasyon oswa pou detèmine kòz lanmò. Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou yo bay direktè fineray yo jan sa nesesè pou yo ka akonpli devwa yo.

 • Aktivite Sekirite Nasyonal ak Entèlijans.  Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou yo bay ofisyèl federal otorize yo pou sèvis entèlijans, kontespejans, ak lòt aktivite sekirite nasyonal lalwa otorize.

 • Sèvis Pwoteksyon pou Prezidan an ak lòt moun.  Nou ka divilge enfòmasyon medikal ou bay ofisyèl federal otorize yo pou yo ka bay Prezidan an pwoteksyon oswa lòt moun ki otorize.

 • Jan Lalwa egzije sa.  Nou gendwa divilge enfòmasyon medikal ou lè lalwa federal, leta, oswa lokal yo mande pou nou fè sa.


DWA OU KONSÈNAN ENFÒMASYON MEDIKAL SOU OU

 • Dwa pou Aksè. Ou gen dwa pou enspekte ak kopye enfòmasyon medikal yo ka itilize pou pran desizyon konsènan swen ou. Pou enspekte epi kopye enfòmasyon medikal ou yo kontakte Kominote Kominote Health Systems Privacy/Compliance Officer. Si w mande yon kopi enfòmasyon an, ou ka resevwa yon kopi chak ane gratis. Pou nenpòt lòt kopi pandan menm ane a, yo ka fè w peye yon frè pou depans pou kopi, poste, oswa lòt founiti ki asosye ak demann ou an. Yo ka refize demann ou pou enspekte ak kopye enfòmasyon medikal ou yo nan sèten sikonstans limite. Si yo refize w aksè a tout, oswa nenpòt pati, enfòmasyon medikal ou yo, ou ka mande pou yo revize refi a. Enfòmasyon konsènan fason pou kòmanse pwosesis revizyon an pral bay alekri nan moman nenpòt ki refize aksè a enfòmasyon medikal ou.

 • Dwa pou amann. Si ou santi enfòmasyon medikal ou yo pa kòrèk oswa enkonplè, ou ka mande nou pou nou amande enfòmasyon yo. Ou gen dwa pou mande yon amandman pou toutotan enfòmasyon medikal ou yo kenbe pa Community Council Health Systems. Pou mande yon amandman, yo dwe fè demann ou an alekri epi soumèt li bay Ofisye Konfidansyalite/Konfòmite nan Sistèm Sante Kominote Konsèy la. Ou dwe bay yon rezon ki sipòte demann ou an. Nou ka refize demann ou an si ou mande nou pou amande enfòmasyon ki: - Se pa nou ki te kreye, sof si moun oswa antite ki kreye enfòmasyon an pa disponib ankò pou fè amannman an;
  - Pa fè pati enfòmasyon medikal yo kenbe pa oswa pou Community Council Health Systems
  - Pa fè pati enfòmasyon medikal ou ta gen dwa enspekte oswa kopye; oswa 
  - Li egzat ak konplè.

 • Dwa a yon Kontablite divilgasyon. Ou gen dwa pou mande yon kontablite divilgasyon enfòmasyon medikal ou yo. Sa a se yon lis divilgasyon nou te fè sou enfòmasyon medikal ou bay lòt moun ki pa nan Community Council Health Systems. Kontablite a pa gen ladan enfòmasyon divilge kòm yon pati nan tretman, peman, oswa operasyon swen sante. Kontablite a pa enkli divilgasyon ou te otorize alekri. Pou mande kontabilite sa a, ou dwe soumèt demann ou alekri bay Ofisye Konfidansyalite/Konfòmite Sistèm Sante Kominote Konsèy la. Demann ou a dwe endike yon peryòd tan pou kontablite a ki pa ka pi long pase sis ane epi ki ka pa gen dat anvan 14 avril 2003.

 • Dwa pou mande restriksyon. Ou gen dwa pou mande yon restriksyon sou enfòmasyon medikal nou itilize oswa divilge sou ou. Nou pa oblije dakò ak demann ou an. Si nou dakò, n ap respekte demann ou an, sof si enfòmasyon yo bezwen pou ba ou tretman ijans. Pou mande yon restriksyon, ou dwe fè demann ou alekri bay Ofisye Konfidansyalite/Konfòmite Sistèm Sante Kominote Konsèy la. Nan demann ou an, ou dwe di nou ki enfòmasyon ou vle mete restriksyon sou, ak ki moun ou vle restriksyon an aplike.

 • Dwa pou mande kominikasyon konfidansyèl. Ou gen dwa pou mande pou nou kominike avèk ou sou zafè medikal nan yon sèten fason oswa nan yon sèten kote si ou kwè ke ou pral an danje. Pa egzanp, ou ka mande pou nou kontakte w sèlman nan yon sèten nimewo telefòn oswa adrès. Pou mande kominikasyon konfidansyèl, ou dwe fè demann ou alekri bay Ofisye Konfidansyalite/Konfòmite Sistèm Sante Kominote Konsèy la. Nou pral akomode tout demann rezonab. Demann ou a dwe presize ki jan oswa ki kote ou vle yo kontakte w.

 • Dwa pou fè yon kopi avi sa a sou papye. Ou gen dwa pou w jwenn yon kopi avi sou enfòmasyon prive sa a sou papye. Ou ka mande nou pou ba ou yon kopi avi sou enfòmasyon prive sa a nenpòt ki lè lè w mande l nan men Ofisye Konfidansyalite/Konfòmite Sistèm Sante Kominote Konsèy la.


CHANJMAN NAN AVI SA A
Community Council Health Systems ak rezo founisè li yo rezève dwa pou chanje avi sa a. Community Council Health Systems rezève dwa pou rann avi revize an efikas pou enfòmasyon medikal ou ke Community Council Health Systems ak rezo founisè li a deja genyen sou ou, ansanm ak nenpòt enfòmasyon nou pral resevwa apre revizyon an. Community Council Health Systems pral poste yon kopi avi aktyèl la nan biwo prensipal li a ak sou sit entènèt li a. Rezo founisè li a pral poste avi a nan tout sit sèvis li yo. Avi a ap genyen dat efektif nan anba chak paj. Community Council Health Systems ak rezo founisè li a pral fè w konnen nenpòt revizyon lè yo afiche avi revize a nan tout kote ki anwo yo.

PLENT
Si w kwè yo te vyole dwa sou vi prive w, ou ka soumèt plent ou alekri bay Ofisye Konfidansyalite/Konfòmite sou Sistèm Sante Kominote Konsèy la nan wmoore@ccmhmr.org. Pou kesyon, ou ka kontakte Community Council Health Systems Privacy/Compliance Officer nan (215) 473-7033 Ext. 234. Si nou pa ka rezoud enkyetid ou a, ou gen dwa tou pou pote yon plent alekri ak Sekretè Depatman Sante ak Sèvis Imen Etazini. Kalite swen ou p ap mete an danje ni yo p ap penalize w si w depoze yon plent. 

LÒT ITILIZ AK DIVILGASYON
Lòt itilizasyon ak divilgasyon enfòmasyon medikal ou ki pa kouvri nan avi sa a pral fèt sèlman avèk otorizasyon ou alekri. Si ou ba nou otorizasyon alekri pou nou itilize oswa divilge enfòmasyon medikal ou yo, ou ka revoke otorizasyon sa a, alekri, nenpòt ki lè. Si w anile otorizasyon w lan, Community Council Health Systems p ap itilize oswa divilge enfòmasyon medikal ou ankò pou rezon otorizasyon an kouvri. Community Council Health Systems ak rezo founisè li yo pa kapab repran okenn divilgasyon ki deja baze sou otorizasyon w la. 

bottom of page